Vis RSS feed
HJEM    Søk    Logg Inn               
9.klasse Hovedsiden :: Algebra :: Geometri II :: Ligninger :: Matematikk i Dagliglivet :: Potenser :: Prosent :: Funksjoner I :: Sannsynlighet :: Statistikk :: Tallregning 

Trenger du hjelp? Forklar problemet, slå av en prat, og send private meldinger.

Snuing av formel.. hjelp ...
11-Sep 10:30 ash1982
Bretting av en sirkel -g ...
29-May 12:22 JKDahl
Sum
8-Apr 20:58 wingeer
Underrom
8-Apr 20:31 Baz
NB - NB: Forumet blir ne ...
8-Apr 19:32 administrator
Spørsmål om Newtons love ...
8-Apr 15:43 Johan Nes
Matematisk induksjon
8-Apr 14:34 Nibiru
På vår hovedside for oppgaveregning vil du finne mange ressurser for ungdomsskolen, f.eks. avgangseksamen og osloprøven. For 9. klasse vil vi spesielt anbefale "brøkmaskinen".
Hovedside 9.trinn

Velkommen til hovedsiden for 9. klassetrinn.
Lenger nede på denne siden finner du oversikt over pensum med lenker til de av våre sider som dekker de enkelte deler av pensumet.

Trenger du mer hjelp? Da anbefaler vi deg å bruke "Matteprat" aktivt. Her får du som regel svar på dine problemer innen noen få timer. Matteprat har et eget forum for spørsmål og svar innenfor ungdomsskolens pensum.

Dersom du er lærelysten kan du ha utbytte av å benytte "databasen Per" - vårt matematikkleksikon - selv om dette er rettet mer mot videregående skole.

Læreplan/Pensum matematikk.net
Matematikk i dagliglivet
 • arbeide mer med vanlig brukte enheter, enkle og sammensatte
 • registrere, formulere og arbeide med problemer og oppgaver knyttet til samfunnslivet, f eks sysselsetting, helse og ernæring, befolkningsutvikling og valgmetoder
 • arbeide med spørsmål og oppgaver innenfor økonomi, f eks lønn, skatt, trygd og forsikring
 • gjøre erfaringer med enkel varekalkulasjon ved å bruke begreper som kostnad, inntekt, pris, merverdiavgift, tap og fortjeneste
 • bruke matematikk til å beskrive og bearbeide noe mer sammensatte situasjoner og små prosjekter
Matematikk i daglilivet
Tall og algebra
 • arbeide med potenser med naturlige tall som eksponenter, med rotutdragning og irrasjonale tall, arbeide med tall skrevet på forskjellig form, gjerne også med brøk som periodisk desimalbrøk, og regne med forhold og proporsjoner
 • trene seg i å velge og vurdere framgangsmåter for å løse problemer i å gjøre overslag, kontrollere beregninger og vurdere svar
 • gjøre erfaringer med spesielle tall, tallforhold og tallmønstre
 • møte tall brukt som tallkoder, f eks person-, vare- og boknummer
 • øve seg i å tolke, beskrive, vurdere og bearbeide situasjoner og praktiske problemer både ved bruk av ord og ved å oversette til formler, likninger og ulikheter
 • finne fram til metoder for å løse likninger og ulikheter av første grad med én ukjent
 • erfare hvordan bokstaver som uttrykk for variable størrelser kan brukes til å formulere og bevise generelle sammenhenger, f eks i tallenes verden
Algebra
Ligninger
Potenser
Prosent
Tallregning
Brøkmaskinen
Geometri
 • arbeide med figurer i plan og rom. Få trening i å se og oppfatte kjennetegn og egenskaper ved former, mønstre og figurer, også romfigurer som prisme, pyramide, sylinder, kjegle og kule
 • arbeide med vinkler i mangekanter, spesielt innholdet i og begrunnelsene for setninger om vinkler i trekanter og firkanter
 • arbeide med begrepene formlikhet og kongruens
 • arbeide mer med å beskrive plassering og flytting og utnytte koordinatsystem eller rutenett
 • arbeide videre med mål, undersøke overflate og volum av forskjellige romfigurer, bl a rett prisme og sylinder, og få erfaring med formlene for overflate og volum av kule
 • bli kjent med og bruke Pytagoras' setning og få erfaringer med andre eksempler på geometriske sammenhenger og størrelser,f eks anvendelser av det gylne rektangel og det gylne snitt i kunst
Geometri II
Behandling av Data
 • arbeide med begreper og ferdigheter i statistikk
 • arbeide med å utvikle mer presise begreper og uttrykksmåter for sannsynlighet og med å tallfeste sannsynligheter
 • gjøre erfaringer med at relativ frekvens noen ganger må brukes som et anslag for sannsynlighet
 • beregne sannsynligheter ut fra situasjoner hvor alle enkeltutfall har like stor sjanse
 • undersøke situasjoner der det må regnes med usikkerhet, risiko og sjanse, f eks spill, forsikring, etterforskning og medisin
 • prøve ut simulering av praktiske situasjoner der tilfeldighet inngår
Sannsynlighet
Statistikk
Grafer og funksjoner
 • arbeide videre med å tolke og lage grafer som beskriver situasjoner i dagliglivet
 • beskrive funksjoner med tabeller og grafer
 • øve med bokstaver brukt til å symbolisere variable tall og størrelser og uttrykke enkle funksjonssammenhenger i vanlig språk og med matematikkens symbolspråk, spesielt utforske lineære funksjoner
Funksjoner I
Sidene utvikles og drives av enheten:
© 2000- 2024 Sivilingeniør Kenneth Marthinsen, org. no: 976 773 934.
Telefon 932 99 111 Postadr. Odvar Solbergs vei 112, 0973 OSLO
MAIL OSS