Vis RSS feed
HJEM    Søk    Logg Inn               
10.klasse Hovedsiden :: Algebra :: Funksjoner I :: Geometri II :: Prosent :: Ligninger med To Ukjente :: Potenser :: Tallregning :: Sannsynlighet :: Sirkelen :: Statistikk :: geometri III :: proporsjoner 

Trenger du hjelp? Forklar problemet, slå av en prat, og send private meldinger.

Snuing av formel.. hjelp ...
11-Sep 10:30 ash1982
Bretting av en sirkel -g ...
29-May 12:22 JKDahl
Sum
8-Apr 20:58 wingeer
Underrom
8-Apr 20:31 Baz
NB - NB: Forumet blir ne ...
8-Apr 19:32 administrator
Spørsmål om Newtons love ...
8-Apr 15:43 Johan Nes
Matematisk induksjon
8-Apr 14:34 Nibiru
På vår hovedside for oppgaveregning vil du finne oppgaver passende for ungdomsskolen, f.eks. avgangseksamen og osloprøven:
Hovedside 10.trinn

Velkommen til hovedsiden for 10. klassetrinn. Lenger nede på denne siden finner du oversikt over pensum med lenker til de av våre sider som dekker de enkelte deler av pensumet.

Trenger du mer hjelp? Da anbefaler vi deg å bruke "Matteprat" aktivt. Her får du som regel svar på dine problemer innen noen få timer. Matteprat har et eget forum for spørsmål og svar innenfor ungdomsskolens pensum.

Dersom du er lærelysten kan du ha utbytte av å benytte "databasen Per" - vårt matematikkleksikon - selv om dette er rettet mer mot videregående skole.

Læreplan/Pensum matematikk.net
Matematikk i dagliglivet
 • vurdere bruk av måleinstrumenter og vurdere måleusikkerhet
 • anvende matematikk på spørsmål og problemer innenfor natur- og ressursforvaltning, f eks med utgangspunkt i miljø og forurensning, forbruk, energiforsyning og bruk, trafikkspørsmål og kommunikasjon
 • arbeide med forhold omkring sparing og lån, rente og rentes rente og vilkår for nedbetaling av lån, f eks ved bruk av regneark og andre hjelpemidler
 • arbeide med sammensatte problemer og oppgaver i realistiske sammenhenger, f eks i et prosjekt
 
Tall og algebra
 • arbeide videre med å tolke, beskrive og vurdere situasjoner og løse problemer ved hjelp av tall og regnemetoder, formler og likninger
 • bruke og behandle enkle bokstavuttrykk, herunder brøkuttrykk med et ledd i nevner
 • erfare hvordan uttrykk med bokstaver for variable størrelser kan brukes til å formulere og bevise generelle sammenhenger
 • arbeide mer med å formulere og løse likninger og ulikheter av første grad med én ukjent
 • stille opp og tolke likninger med to ukjente, arbeide med varierte løsningsmetoder og kontrollere og vurdere løsninger
 • møte eksempler på tall og algebra i kulturell og historisk sammenheng
 • arbeide noe med spennende sammenhenger fra tallenes verden, f eks tall med spesielle egenskaper, den rolle tallmystikk kan spille i enkelte kulturer, eller den tiltrekning tallgåter kan ha
Ligninger med To Ukjente
Algebra
Prosent
Potenser
Tallregning
Oppgaver: Problemløsning I
Geometri
 • arbeide mer med egenskaper ved figurer, former og mønstre, spesielt lage og undersøke regulære og semiregulære mønstre i planet. Bli kjent med de regulære romfigurene og gjerne noen semiregulære romfigurer
 • gjøre erfaringer med målestokk, kongruens og formlikhet
 • arbeide mer med og begrunne Pytagoras' setning
 • utføre og beskrive geometriske avbildninger, slik som parallellforskyvning, speiling og rotasjon og kombinasjoner av dem, og utnytte geometriske avbildninger til å skape og analysere mønstre
 • arbeide med geometri i sammenheng med estetikk i for eksempel natur, kunst, håndverk og arkitektur og i et historisk perspektiv
Geometri II
Geometri III
Sirkelen
Behandling av Data
 • gjennomføre enkle statistiske undersøkelser ved å planlegge og lage skjemaer for datainnsamling, bl a spørreskjemaer
 • finne og trekke ut informasjon fra tabeller og annet datamateriale og drøfte eventuelle usikkerheter, skjevheter og feilkilder
 • ordne og gruppere data. Finne, bruke og vurdere typetall, median og gjennomsnitt som hensiktsmessige mål for sentraltendens, og variasjonsbredde og eventuelt andre mål for spredning
 • arbeide med å lage statistiske grafer og diagrammer, bl a søylediagram, kurvediagram, sektordiagram og punktdiagram, f eks ved hjelp av informasjonsteknologi
 • tolke resultater fra statistiske beregninger, tolke grafer og diagrammer og vurdere dem kritisk
 • arbeide videre med begreper i sannsynlighet
Statistikk
Sannsynlighet
Grafer og funksjoner
 • gjøre erfaringer med varierte uttrykksformer for funksjoner og undersøke funksjoners egenskaper
 • bruke funksjonsbegrepet til å beskrive sammenhenger i matematikk, i andre fag og i dagliglivet
 • arbeide med proporsjonalitet og omvendt proporsjonalitet med lineære og kvadratiske funksjoner
 • utnytte funksjonsbegrepet til å løse likninger og ulikheter grafisk
Funksjoner I
Proporsjoner
Sidene utvikles og drives av enheten:
© 2000- 2024 Sivilingeniør Kenneth Marthinsen, org. no: 976 773 934.
Telefon 932 99 111 Postadr. Odvar Solbergs vei 112, 0973 OSLO
MAIL OSS