Vis RSS feed
HJEM    Søk    Logg Inn               
1MXY Hovedsiden :: Sirkelen :: Sannsynlighet :: Tallsystemer :: Potenser :: Geometri III :: Proporsjoner :: Trigonometri :: Andregradsligninger :: Ligninger II :: Funksjoner II :: Formelsamling 1MX 1MY :: Regresjon 

Trenger du hjelp? Forklar problemet, slå av en prat, og send private meldinger.

Snuing av formel.. hjelp ...
11-Sep 10:30 ash1982
Bretting av en sirkel -g ...
29-May 12:22 JKDahl
Sum
8-Apr 20:58 wingeer
Underrom
8-Apr 20:31 Baz
NB - NB: Forumet blir ne ...
8-Apr 19:32 administrator
Spørsmål om Newtons love ...
8-Apr 15:43 Johan Nes
Matematisk induksjon
8-Apr 14:34 Nibiru
1MX 1MY Hovedsiden

Velkommen til hovedsiden for 1MX og 1MY

Lenger nede på denne siden finner du oversikt over pensum med lenker til de av våre sider som dekker de enkelte deler av pensumet.

Databasen Per er vårt matematikkleksikon spesielt rettet mot deg på videregående- og høyskole.

Trenger du mer hjelp? Da anbefaler vi deg å bruke "Matteprat" aktivt. Her får du som regel svar på dine problemer innen noen få timer. I Matteprat finner du et eget forum for vidergående skole (se også venstremargen).

Læreplan/Pensum matematikk.net
Kultur, språk og kommunikasjon
 • samtale og samarbeide om matematiske spørsmål
 • presentere og begrunne egne oppgaveløsninger og undersøkelser, kunne føre et matematisk resonnement og kunne bruke matematisk notasjon og terminologi
 • lese og forstå en enkel matematisk tekst, kunne gjøre rede for innholdet og kunne bruke det i oppgaveløsing
 • kjenne til matematikkens flerkulturelle historie og ha innblikk i matematikkens betydning for naturvitenskap, teknologi, samfunnsliv og kultur
Per-søk: "historie"
Lenker - historie
Lenker - Publikasjoner
Modellering, eksperimentering og utforsking
 • omforme et problem fra virkeligheten til matematisk form, kunne løse det og kunne vurdere gyldigheten til løsningen
 • reflektere over egne metoder og resultater og kunne diskutere dem med andre
 • bruke teknologiske verktøy i utforsking og problemløsing
 • oppdage og eksperimentere med mønstre, systemer og sammenhenger og kunne undersøke om resultatene de kommer fram til, har generell gyldighet
 • formulere og løse problemer der de må kombinere sine matematiske kunnskaper og ferdigheter med initiativ, fantasi og innsikt
 
Tallbehandling og praktisk regning
 • velge passende enheter i oppgaver fra dagligliv og yrkesliv, kunne bruke lommeregneren på en hensiktsmessig måte og kunne runde av svarene med fornuft
 • tolke, bearbeide og vurdere det matematiske innholdet i skriftlige, muntlige og grafiske fremstillinger i massemedia, bøker, bruksanvisninger o.l.
 • tolke og håndtere formler og algoritmer knyttet til dagligliv, yrkesliv og studieretning, kunne regne med tall og bokstavuttrykk og kunne løse algebraiske formler med hensyn på de forskjellige variablene
 • kjenne tallenes plassering på tallinjen, ha kjennskap til irrasjonale tall og kjenne til at ethvert intervall på tallinjen inneholder uendelig mange tall
 • kunne behandle potenser og tall på standardform, og kunne anskueliggjøre store og små tall
 • kjenne begrepene prisindeks, kroneverdi, reallønn og nominell lønn og kunne regne med disse størrelsene
 • behandle proporsjonale og omvendt proporsjonale størrelser grafisk og algebraisk
Potenser
Tallsystemer
Proporsjoner
Geometri
 • påvise at figurer er formlike og kunne utnytte formlikhet og Pythagoras' setning i beregninger
 • bruke geometri til å løse praktiske problemer knyttet til lengder, arealer og volumer
 • regne med sinus, cosinus og tangens til vinkler mellom 0? og 90? og kunne bruke trigonometri i praktiske situasjoner
 • kjenne til kjeglesnittene og deres rolle i utviklingen av vårt verdensbilde og kunne redegjøre for noen praktiske anvendelser av kjeglesnittene
Geometri III
Sirkelen
Sannsynlighetsregning
 • kjenne til begrepet sannsynlighetsmodell og kunne formulere og eksperimentere med enkle uniforme og ikke-uniforme sannsynlighetsmodeller
 • regne ut sannsynligheter ved å telle opp alle gunstige og alle mulige utfall i enkle eksempler
 • regne ut sannsynligheter ved hjelp av valgtrær, Venn-diagrammer og andre systematiske oppstillinger
 • intuitiv forståelse av uavhengighet og betinget sannsynlighet
 • bruke addisjonssetningen og produktsetningen
Sannsynlighet
Geometri 2
 • konstruere eller tegne regulære mangekanter og kunne beregne når mønstre av like eller ulike regulære mangekanter kan fylle hele planet
 • konstruere eller tegne ulike spiralformer og fraktaler og kjenne eksempler på slike former i kunst og natur
 • kjenne det gylne snitt, kunne konstruere eller tegne pentagrammer og gylne rektangler og kjenne eksempler på hvordan det gylne snitt er brukt i kunst, formgivning og arkitektur
Geometri III
Praktisk bruk av funksjoner og algebra
 • kjenne funksjonsbegrepet, være kjent med noen praktiske eksempler på funksjoner og kunne tegne funksjonsgrafer med og uten tekniske hjelpemidler
 • finne nullpunkter til funksjoner og skjæringspunkter mellom kurver ved hjelp av lommeregner
 • bruke lommeregneren til å finne topp- og bunnpunkter og kunne tolke resultatet i praktiske situasjoner
 • kjenne sammenhengen mellom lineære funksjoner og rette linjer, kunne finne funksjonsuttrykket når linjen er gitt, kjenne begrepet stigningstall og kunne tolke det i praktiske situasjoner
 • løse to lineære likninger med to ukjente grafisk og ved regning
 • løse annengradsligninger grafisk og ved regning
 • bruke lommeregneren til å studere praktiske problemer knyttet til funksjoner bygd opp ved hjelp av potensfunksjoner, eksponentialfunksjoner og de fire regningsartene
 • kjenne begrepene lineær og eksponentiell vekst, vite om noen vanlige eksempler, og kunne bruke regresjon på lommeregneren til å finne lineære og eksponentielle sammenhenger i praktiske situasjoner
 • bruke Briggske logaritmer og n-te røtter til å løse enkle likninger knyttet til eksponential- og potensfunksjoner i praktiske eksempler
 • vite hvordan matematikk kan brukes til å datere historiske funn
 
Algebra
 • vite hvordan algebraiske uttrykk kan brukes til å beskrive sammenhengen mellom ulike størrelser og selv kunne formulere slike sammenhenger
 • regne med rasjonale bokstavuttrykk, bruke kvadratsetningene begge veier og regne med potensreglene for generelle eksponenter
 • løse annengradslikninger, faktorisere annengradsuttrykk og kjenne sammenhengen mellom røttene og koeffisientene i en annengradslikning
 • løse to likninger med to ukjente ved regning
 • bruke Briggske logaritmer og n-te røtter til å løse enkle ligninger knyttet til eksponential- og potensfunksjoner i praktiske eksempler
 • vite hvordan matematikk kan brukes til å datere historiske funn
Andregradsligninger
Ligninger II
Funksjonslære
 • forstå funksjonsbegrepet med definisjonsmengde og verdimengde og kunne tegne funksjonsgrafer med og uten tekniske hjelpemidler
 • finne nullpunkter til funksjoner og skjæringspunkter mellom kurver grafisk og ved regning
 • bruke lommeregneren til å finne topp- og bunnpunkter og kunne tolke resultatet i praktiske situasjoner
 • kjenne sammenhengen mellom lineære funksjoner og rette linjer, kunne finne funksjonsuttrykket for en linje ved regning, kunne beregne stigningstallet og tolke det i praktiske situasjoner
 • bruke lommeregneren til å studere funksjoner bygd opp ved hjelp av potensfunksjoner, eksponentialfunksjoner og de fire regningsartene
 • kjenne begrepene lineær og eksponentiell vekst, kunne beskrive slike vekstforløp matematisk og vite om noen vanlige eksempler
 • bruke regresjon på lommeregneren til å finne funksjonsuttrykk som tilnærmet beskriver praktiske sammenhenger
 • kjenne begrepene gjennomsnittlig og momentan vekst, kunne finne tilnærmede verdier for den momentane veksten ved regning, kunne bruke lommeregneren til å finne momentan vekst og kunne tolke momentan vekst i praktiske situasjoner
 • kjenne til hvordan arealet under en funksjonsgraf kan tilnærmes med rektangler, kunne bruke lommeregneren til å beregne slike arealer og kunne tolke disse arealene i praktiske situasjoner
Funksjoner II
Regresjon
Sidene utvikles og drives av enheten:
© 2000- 2024 Sivilingeniør Kenneth Marthinsen, org. no: 976 773 934.
Telefon 932 99 111 Postadr. Odvar Solbergs vei 112, 0973 OSLO
MAIL OSS