Vis RSS feed
HJEM    Søk    Logg Inn               
Hovedside ungdomstrinn 

Trenger du hjelp? Forklar problemet, slå av en prat, og send private meldinger.

Snuing av formel.. hjelp ...
11-Sep 10:30 ash1982
Bretting av en sirkel -g ...
29-May 12:22 JKDahl
Sum
8-Apr 20:58 wingeer
Underrom
8-Apr 20:31 Baz
NB - NB: Forumet blir ne ...
8-Apr 19:32 administrator
Spørsmål om Newtons love ...
8-Apr 15:43 Johan Nes
Matematisk induksjon
8-Apr 14:34 Nibiru
Ungdomstrinnet

Velkommen til hovedsiden for ungdomstrinnet. Her finner du oversikt over læreplanen til venstre, og våre emner på høyre side. Rammen for faget er 313 timer (60 min.) over tre år.

Trenger du mer hjelp? Da anbefaler vi deg å bruke "Matteprat" aktivt. Her får du som regel svar på dine problemer innen noen få timer. Fint om du forteller hvordan du har prøvd å løse oppgaven, for dette er ikke et sted der andre gjør leksene for deg.

Dersom du er lærelysten vil du ha utbytte av å benytte "databasen Per" - vårt matematikkleksikon.

 

Oppgaver finner du i databasen "Kari".

 

Læreplan/Pensum matematikk.net

Tall og algebra

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • sammenligne og regne om heltall, desimaltall, brøker, prosent, promille og tall på standardform og uttrykke slike tall på varierte måter
 • regne med brøk og utføre divisjon av brøker samt forenkling av brøkuttrykk
 • bruke faktorer, potenser, kvadratrøtter og primtall i beregninger
 • utvikle, bruke og gjøre rede for metoder ved hoderegning, overslagsregning ogskriftlig regning tilknyttet de fire regneartene
 • behandle og faktorisere enkle algebraiske uttrykk, regne med formler, parenteser og brøkuttrykk med ett ledd i nevner
 • løse likninger og ulikheter av første grad og enkle likningssystemer med to ukjente
 • sette opp enkle budsjetter og gjøre beregninger tilknyttet privatøkonomi
 • bruke, med og uten digitale hjelpemidler, tall og variabler i utforskning, eksperimentering, praktisk og teoretisk problemløsning og i prosjekter med teknologi og design

 • 9. Budsjett, priv. Øk.
 • 10. Problemløsing

Geometri

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • analysere, også digitalt, egenskaper ved to- og tredimensjonale figurer og anvende disse i forbindelse med konstruksjoner og beregninger
 • utføre og begrunne geometriske konstruksjoner og avbildninger med passer og linjal og andre hjelpemidler
 • bruke formlikhet og Pytagoras' setning i beregning av ukjente størrelser
 • tolke og lage arbeidstegninger og perspektivtegninger med flere forsvinningspunkter ved hjelp av ulike hjelpemidler
 • bruke koordinater til å avbilde figurer og til å finne egenskaper ved geometriske former
 • utforske, eksperimentere med og formulere logiske resonnementer ved hjelp av geometriske ideer og gjøre rede for geometriske forhold av særlig betydning innenfor teknologi, kunst og arkitektur

Måling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • anslå og beregne lengde, omkrets, vinkel, areal, overflate, volum og tid, og kunne bruke og endre målestokk
 • velge passende måleenheter, forklare sammenhenger og regne om mellom ulikemåleenheter, bruke og vurdere måleinstrumenter og målemetoder i praktisk måling, og drøfte presisjon og måleusikkerhet
 • gjøre rede for tallet pi og bruke dette i beregninger av omkrets, areal og volum

 

Funksjoner

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • lage, på papiret og digitalt, funksjoner som beskriver numeriske sammenhenger og praktiske situasjoner, tolke disse og oversette mellom ulike representasjoner av funksjoner som grafer, tabeller, formler og tekst
 • identifisere og utnytte egenskapene til proporsjonale, omvendt proporsjonale, lineære og enkle kvadratiske funksjoner og gi eksempler på disse funksjonenes tilknytning til praktiske situasjoner

 

 

 

Statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • gjennomføre undersøkelser og bruke ulike databaser til å søke etter og analyserestatistiske data og utvise kildekritikk
 • ordne og gruppere data, finne og drøfte median, typetall, gjennomsnitt og variasjonsbredde, og presentere data med og uten digitale verktøy
 • bestemme sannsynligheter gjennom eksperimentering, simulering og beregning i dagligdagse sammenhenger og spill
 • beskrive utfallsrom og uttrykke sannsynligheter som brøk, prosent og desimaltall
 • vise med eksempler og bestemme antall muligheter i enkle kombinatoriske problemer

 

 

Til Toppen
Sidene utvikles og drives av enheten:
© 2000- 2024 Sivilingeniør Kenneth Marthinsen, org. no: 976 773 934.
Telefon 932 99 111 Postadr. Odvar Solbergs vei 112, 0973 OSLO
MAIL OSS